Shri. Babasaheb Deshmukh Parvekar Mahavidyalaya
  1. B. A.
  2. B. Com
  3. M. Com