Shri. Babasaheb Deshmukh Parvekar Mahavidyalaya

Ph.D. Research CenterĀ 

Subject Name of the Supervisor
CommerceDr. P. M. Wandhare Dr. R. J. Mahajan
EconomicsDr. N. K. Sore
MarathiDr. A. A. Chaudhari